‘Meppadiyan’ Team at Ahalia Campus

‘Meppadiyan’ Team at Ahalia Campus